A-GRAND

Ubezpieczenie Firmy WROCŁAW
OC dla działalności gospodarczej

Ochrona przed Konsekwencjami Finansowymi we Wrocławiu

Nie ma znaczenia, w jakiej branży działa Twoja firma – posiadanie polisy OC działalności gospodarczej może okazać się kluczowe, gdy zdarzy się nieprzewidziane zdarzenie generujące znaczne koszty. Bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwe dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu.

Czym jest Ubezpieczenie OC Działalności Gospodarczej Wrocław?

Tego typu ubezpieczenie oferuje Ci zabezpieczenie, gdy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem dobra wykorzystywanego w tej działalności wyrządzisz szkodę stronie trzeciej. W przypadku wystąpienia takiego incydentu:

 • ocenimy rzeczywisty stan sytuacji i zasadność roszczeń zgłoszonych przez stronę trzecią,
 • wypłacimy należne odszkodowanie stronie trzeciej,
 • pokryjemy koszty związane z pomocą prawną.

Kto powinien skorzystać z tego ubezpieczenia?

Polisa jest przeznaczona dla polskich firm, ich zagranicznych jednostek zależnych, a także podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w Polsce, w tym:

 • przedsiębiorców z branży produkcyjnej, budowlanej, usługowej,
 • podmiotów instytucjonalnych nieprowadzących działalności gospodarczej lub dla których jest ona tylko działalnością poboczną, takich jak szkoły, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych.

Co obejmuje polisa?

Oferujemy ochronę na terenie całego świata (włączając w to USA i Kanadę) w ramach rozszerzonego zakresu. Polisę możemy zawrzeć na okres do 36 miesięcy, a w przypadku umów związanych z wykonaniem konkretnego kontraktu budowlanego – nawet do 120 miesięcy.

Dopasowujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb. Jeżeli Twoja działalność wymaga ochrony z wysoką sumą ubezpieczenia, w ERGO Hestii możliwa jest pojemność ochronna do 100 milionów zł.

Korzyści dla Twojej Firmy

Zakres ochrony OC zawodowego obejmuje między innymi szkody:

 • związane z posiadaniem rzeczy, prowadzeniem działalności, w tym szkody spowodowane wadliwością świadczonej usługi czy wadą produktu wprowadzonego do obrotu,
 • wyrządzone na skutek uchybień Ubezpieczonego, jak również uchybień innych podmiotów, za które Ubezpieczony odpowiada na mocy prawa (np. podwykonawcy, dalsi podwykonawcy),
 • powstałe na skutek niedbalstwa, rażącego niedbalstwa lub umyślnej winy pracowników Ubezpieczonego (włączona jest tzw. klauzula reprezentantów),
 • wyrządzone wzajemnie pomiędzy Ubezpieczonymi,
 • dochodzone w reżimie odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej, a także w przypadku tzw. zbiegu odpowiedzialności,
 • mające postać strat rzeczywistych, utraconych korzyści oraz tzw. regresowych kar umownych.

Potrzebujesz szerszego zakresu ochrony?

Podstawowy zakres ochrony można rozszerzyć o szkody, które powstaną w innych krajach (także USA czy Kanada), szkody wyrządzone pracownikom, szkody w rzeczach wynajmowanych, podlegających obróbce lub naprawie oraz przechowywanych, pod nadzorem lub ochroną. Możliwe jest również rozszerzenie ochrony na:

 • czyste straty finansowe,
 • czyste straty finansowe spowodowane wadliwością produktu,
 • czyste straty finansowe poniesione na skutek wad wyrobów wytworzonych z użyciem wadliwych maszyn lub urządzeń,
 • czyste straty finansowe będące skutkiem naruszenia dóbr osobistych,
 • czyste straty finansowe będące skutkiem wady treści reklamy.

Zainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu, chętnie przedstawimy Ci więcej szczegółów i opowiemy o innych rozwiązaniach ubezpieczeniowych, które mogą okazać się dla Ciebie korzystne. Szczegóły naszej oferty mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, dlatego zachęcamy do rozmowy z naszymi specjalistami.